دادگاه رضوانشهر Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
کانسکی که وزن لابیش از حکم قاضی دادگاه سنگین تر است 06 آبان 1400
اجرای حکمی عجیب در رضوانشهر

کانسکی که وزن لابیش از حکم قاضی دادگاه سنگین تر است

موضوع اجرای حکم رفع تصرف کانکس ( آژانس ) واقع شده در حریم کانال آب منطقه ای شهر رضوانشهر به سوژه ای بدون راه کار قانونی تبدیل شده است.