الگوسازی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
برای زبان مادری مناسبت سازی کنیم 22 اسفند 1401
یادداشتی از طاها عبدالهی

برای زبان مادری مناسبت سازی کنیم

زبان تالشی اگر تا امروز بدون الفبا توانسته زنده بماند در سایه کاربرد گسترده در همه زمینه ها بوده و اگر به سوی فراموشی می‌رود بخاطر کاهش کاربرد است. اگر فهیم احمدی به زبان تالشی طنزگویی می‌کند و پیام بازرگانی اقتصاد محلی می‌سازد خود یک الگوست که کاربرد زبان را گسترش می‌دهد. اگر بشکنک تی […]