اصلاح طلبان تالش Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
از هول حلیم در دیگ رسوایی 20 خرداد 1400
اندر حکایت منفعت طلبان اصلاح طلب تالش

از هول حلیم در دیگ رسوایی

این اتفاق نه تنها موجی از انزجار در میان مردم ایجاد کرده بلکه به دلیل عریان شدن چهره اصلی انان اسباب خوشحالی مردم را فراهم ساخته تا بیشتر به اهداف سیاسی اجتماعیشان پی ببرند و دیگر بازیچه ی این افراد که نیتشان پشت عصا و موی و ریش سپیدشان پنهان بوده نشوند