به گزارش تالشان نیوز ، سهم حدود ۹۰درصدی (۷/ ۸۹درصد) بخش کشاورزی از مصرف آب کشور همچنان برقرار است، سهم بخش شرب حدود ۲/ ۸‌درصد و سهم بخش صنعت حدود ۱/ ۲‌درصد است. از مجموع توزیع ۱/ ۹۸میلیارد مترمکعبی آب در طول یک‌سال، حدود ۳/ ۴۴میلیارد مترمکعب از منابع سطحی و ۹/ ۵۳میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی شامل چاه‌‌ها و قنوات برداشت می‌شود. بیش از نیمی از مصارف آب کشور از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود.

در واقع سهم منابع سطحی از تامین آب کشور به ۴۵‌درصد و سهم منابع زیرزمینی به ۵۵‌درصد رسیده است. مصرف ۱/ ۹۸میلیارد مترمکعبی آب در ایران در شرایطی است که مجموع منابع‌‌آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱۴میلیارد مترمکعب رسیده و این آمار نشان می‌دهد که در ایران، ۸۶‌درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌‌کنیم.

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را شاخص اندازه‌‌گیری بحران آب معرفی کرده است. طبق این شاخص، اگر کشوری سالانه بیش از ۴۰‌درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران شدید آبی قرار خواهد داشت. همچنین براساس گزارش فائو، در صورتی که میزان استفاده از منابع آبی تجدید‌پذیر زیر ۲۰‌درصد باشد، از لحاظ اکولوژیکی و استرس بر منابع آبی مشکلی پیش نخواهد آمد. ولی زمانی که این میزان به بیش از ۶۰‌درصد رسید، کشور مورد نظر با کمبود فیزیکی آب مواجه می‌شود و در صورتی که میزان مصرف آب از منابع تجدید‌پذیر به بیش از ۷۵‌درصد برسد، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب خواهد رسید. ایران با مصرف حدود ۸۶درصد منابع آب تجدیدشونده در مرحله کمبود شدید منابع فیزیکی آب و بحران شدید آبی است.