به گزارش تالشان نیوز هفته های اخیر موضوع عدم تایید شهرداران شهر های استان گیلان به خصوص غرب گیلان و حوزه انتخابیه تالش توسط مراجع ذی صلاح ( مطابق آنچه که در نامه معاونت عمرانی به شوراهای شهر وصول شده است ) به موضوع چالش بر انگیز در همه شهرهای منطقه تبدیل شده است .

پس از این اتفاق بود که شورای شهرهای چوبر لیسار رضوانشهر پره سر شاندرمن و ماسال طی اقدامی مشابه در اعتراض به نظر مراجع  ذی صلاح ، نسب به مصوبه و انتخاب شهرداران خود تاکید داشتند تا این موضوع به شورای حل اختلاف استان مشتمل بر استاندار ، رییس دادگستری گیلان ، رییس شورای استان و دو نماینده از مجمع نمایندگان گیلان ارجاع شود.

اما در این حین که برخی شورا ها و شهرداران در حال مذاکره با  اعضای هیات حل اختلاف بودن نامه ای از سوی محمدرضا صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای شهر و روستا وزارت کشور ، آب پاکی را بر روی اصرار بر مصوبه شورای شهرهایی ریخت که به ابقای شهرداران خود اصرار داشتند.

در این نامه ، محمدرضا صمیمی خطاب به معاونین عمرانی استانداران کشور با ذکر بندهای قانونی صراحتا اعلام داشته که هیات حل اختلاف تنها در مواردی میتواند اصرار بر مصوبات شوراها را بررسی کند که وزیر و یا استانداری برخلاف نظر شوراها حاضر به پذیرش امضای حکم شهرداران نباشد.

اما در صورتی که مطابق مصوبه شوراها اگر شهرداری صلاحیتش توسط مراجع ذی صلاح مورد پذیرش قرارنگیرد مشمول طرح در هیات حل اختلاف نمیباشد.

بنابراین با توجه به صراحت نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور و عدم تایید صلاحیت شهرداران شهرهای مذکور پرونده اصرار بر مصوبه شورای شهرهای چوبر لیسار پره سر رضوانشهر و ماسال و شاندرمن بسته خواهد شد.

اما نکته قابل توجه انکه به جهت عضویت حسن محمدیاری در هیات حل اخلاف استان و رد صلاحیت ۶ شهردار حوزه انتخابیه وی ، صدور این نامه توسط مدیرکل امور شورای شهری به مثابه امداد غیبی بود که وزارت کشور برایش آشکارا صادر کرد تا بدین ترتیب در مقابل ۶ شهردار و شورای شهر و هوادارانشان قرار نگیرد.