به گزارش تالشان نیوز شب شنبه حادثه تلخی دیگر در شهرستان تالش اتفاق افتاد که کام هر آنکس که شنونده این خبر بوده را تلخ کرد.

منابع محلی از خودکشی یک جوان ۲۳ ساله با قرص برنج خبر دادند که متاسفانه منجر به فوت وی شد.

گفته میشود این جوان که اهل جوکندان تالش میباشد در مغازه خود اقدام به خوردن قرص برنج میکند .

شنیده ها حاکیست انگیزه های این خودکشی به مسائل شخصی و رابطه عشقی نافرجام برمیگردد .

آمار خودکشی در تالش همچنان شتاب فزاینده ای دارد.