دانشگاه علوم پزشکی به جای تخصیص پزشک ، رییس بیمارستان شهید نورانی تالش را تغییر داد

به گزارش تالشان نیوز رییس بیمارستان شهید نورانی تالش تغییر کرد

طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی اشوبی دکتر محسن شرقی به عنوان رییس بیمارستان شهید نورانی تالش منصوب شد.

پیشتر ۴ مرداد ۱۴۰۱ نظام الدین هاشمی جایگزین علی رحمانی به عنوان رییس بیمارستان شهید نورانی تالش شده بود.

به نظر میرسد رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تغییر مدیریت بیمارستان را چاره ی گریز از انتقادات در خصوص کمبود پزشک و تجهیزات درمانی در تغییر ریایت بیمارستان دیده است .

محسن شرقی در حالی مدیریت بیمارستان شهید نورانی تالش را در اولین تجربه مدیریتی خود بر عهده خواهد گرفت که این مرکز درمانی با بحران های متفاوتی مواجه است .

انتظار میرود دانشگاه علوم پزشکی هر چه سریعتر نسبت به رفع کمبود های حوزه بهداشت و درمان اقدام کند در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت با تغییر مدیریت کمبودها برطرف شود