شورای حل اختلاف استان تعیین تکلیف خواهد کرد

اصرار بر مصوبه شورای شهر چوبر و لیسار

به گزارش تالشان نیوز پس از ابلاغ عدم احراز صلاحیت شهرداران شهرهای چوبر و لیسار ، اعضای شورای شهر های چوبر و لیسار به دلیل عدم اقناع از نامه صادره از سوی معاونت عمرانی با تشکیل جلسه فوق العاده نسبت به انتخاب سرپرستان جدید شهرداری این شهرها اقدام کردند.

در این جلسات اعضای شورای شهر چوبر با ۵ رای و اعضای شورای شهر لیسار با ۳ رای بر مصوبه قبلی خود مبنی بر انتخاب اقایان حامد قلی پور و بابک باباخانی اصرار کردند.

بدین ترتیب موضوع انتخاب شهرداران شهرهای چوبر و لیسار به شورای حل اختلاف استان محول میشود.