پل
 نام ات چه بود برادر ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای کارگری که زیر پل در حال ساخت اسالم جان باخت

 نام ات چه بود برادر

نه دوربینی سمت خانه و خانواده ات چرخیده ، نه اسم و تصویری از تو جایی منتشر شده ، نه کسی بابت مرگ ات مواخذه شده ، نه مسئولی استعفا داده و نه حتی کسی بابت  تمام شدن یک‌ زندگی ،   عذر خواهی کرده است