انتخابات شورا اسلامی
یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
رد صلاحیت رییس شورای شهر اسالم

یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند

در کنار عبدلی نام اقایان سروری صباحی بیابانی و خانم قلی زاده در زمره ی رد صلاحیت شدگان قرار دارد

حکایت زور آزمایی کاندیداهای شورای شهرهای تالش در نظر سنجی های بی اعتبار ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
: از عروس خبری نیست خانه داماد عروسیست

حکایت زور آزمایی کاندیداهای شورای شهرهای تالش در نظر سنجی های بی اعتبار

نتایج این نظر سنجی ها نیز در نوع خود دارای ابعاد جالبیست به طور مثال کاندیدی در شهر لیسار تعداد ارایی را در این نظر سنجی به ثبت رسانده که در انتخابات دور گذشته نتوانسته به همان میزان از صندوق واقعی ، از مردم رای اخذ کند !