اردبیل
خودکشی در زندان حویق شهرستان تالش ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

خودکشی در زندان حویق شهرستان تالش

سرباز اهل اردبیل به دلیل شکست عشقی با سلاح گرم خود کشی کرد