احزاب
بیم و امید ها از تکثر و ترویج رسانه های محلی؛ 07 دی 1399
از نقد منصفانه تا نفی مغرضانه

بیم و امید ها از تکثر و ترویج رسانه های محلی؛

رسانه های محلی عمدتا فرد محور بوده و راه اندازی ان ها با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان صورت میپذیرد خود را پاسخ گوی هیچ چهارچوب سیاسی جریانی گروهی تشکیلاتی نمیبینند